Vedtægter

NAVN

§ 1

Foreningens navn er TEATERKREDSEN MARIAGERFJORD (TKMF).
Foreningens hjemsted og område er Mariagerfjord kommune.
Foreningen er stiftet den 14. september 1966 som Hobro Teaterkreds.
Foreningen er medlem af Danmarks Teaterforeninger.

 

FORMÅL

§ 2

Teaterkredsen formål er

 • at arrangere professionelle teaterforestillinger og dermed fremme scenekunst og det dertil knyttede kulturliv som angivet i Lov om scenekunst, bekendtgørelser og vejledninger
 • at tilbyde godkendt børneteater og opsøgende scenekunst for voksne
 • at arrangere teaterrejser og -udflugter til professionelt teater udenfor området
 • at medvirke til at skabe og bevare tilfredsstillende bygningsmæssige forhold for teaterforestillinger
 • at medvirke til at skabe og øge interessen for andre kulturelle arrangementer

 

MEDLEMSSKAB

§ 3

Som medlemmer kan enhver optages, der går ind for foreningens formål og betaler det af generalforsamlingen fastsatte kontingent.
Medlemskabet ophører automatisk når kontingentet efter påkrav ikke er betalt.

 

GENERALFORSAMLINGEN

§ 4

Generalforsamlingen er Teaterkredsens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af september.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/4 (en fjerdedel) af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af emne. En sådan generalforsamling skal afholdes senest en måned efter begæringen er modtaget.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved direkte skriftlig meddelelse til medlemmerne eller ved bekendtgørelse i lokale ugeaviser der dækker området og på foreningens elektroniske medier.
Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer, der har betalt kontingent for indeværende regnskabsår. Hvert medlem har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Afstemninger skal ske skriftligt, såfremt en stemmeberettiget forlanger det.
Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal bortset fra beslutning jf. § 12.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte følgende:

 • Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 • Bestyrelsens beretning til godkendelse.
 • Årsrapport med det reviderede regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår til godkendelse.
  Budget for den igangværende sæson fremlægges til orientering.
  Kontingent for det efterfølgende regnskabsår fastsættes.
 • Indkomne forslag.
 • Valg af bestyrelse og suppleanter jf. § 5.
 • Valg af en revisor for to år og en suppleant for et år jf. § 11.
 • Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

 

LEDELSE

§ 5

Foreningen ledes af en bestyrelse på fem eller syv medlemmer der tilstræbes sammensat af personer med den bredest mulige lokale tilknytning.
Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år, idet tre medlemmer afgår i ulige år og de øvrige medlemmer afgår i lige år. Mindst to suppleanter til bestyrelsen vælges for et år ad gangen.
Genvalg kan finde sted.

§ 6

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer samt eventuelt sekretær. Den fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmer deltager. Beslutningerne træffes ved simpel stemmeflertal.
Over forhandlingerne skrives beslutningsreferat.
Teaterkredsen forpligtes ved formandens underskrift alene eller ved to bestyrelsesmedlemmers underskrift.
Bestyrelsen kan meddele prokura.
Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp i henhold til fremlagt budget.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg ad hoc til løsningen af konkrete opgaver.

§ 7

Bestyrelsen fastlægger rabat- og abonnementsordninger og kan etablere samarbejde med andre teaterforeninger og udbydere af teaterforestillinger.
Medlemmer af foreningen opnår rabat ved køb af billetter.
Videresalg af billetter i erhvervsmæssigt øjemed er ikke tilladt.
Der rettes formidlingsaktiviteter mod børn og unge samt grupper, der sjældent kommer i teatret.

§ 8

Bestyrelsen forpligtes til alsidighed i repertoiret, når den på foreningens vegne køber forestillinger af udbydere af teaterforestillinger.

 

REGNSKAB OG REVISION

§ 9

Teaterkredsens regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni.
Teaterkredsen har indtægter ved billetsalg. Den oppebærer formidlingstilskud og andre offentlige tilskud samt tilskud fra virksomheder, grupper og enkeltpersoner.
Teaterkredsen overskud må alene anvendes i overensstemmelse med foreningens formål.

§ 10

Foreningens medlemmer, herunder bestyrelsesmedlemmer, hæfter ikke personligt for Teaterkredsens forpligtelser.
Der ydes ikke vederlag eller anden form for godtgørelse til bestyrelsesmedlemmer m.fl., bortset fra godtgørelse af dokumenterede udgifter og aftalt kørsel for foreningen i egen bil.

§ 11

Teaterkredsens årsregnskab revideres forud for den ordinære generalforsamling af foreningens kritiske revisorer, der på skift hvert andet år vælges af generalforsamlingen for to år. De kritiske revisorer har i løbet af året adgang til foreningens regnskab efter ønske.
Teaterkredsen aflægger revideret regnskab overfor de bevilgende myndigheder i henhold til de krav og vejledninger disse fastsætter.

 

VEDTÆGTSÆNDRINGER OG OPHØR

§ 12

Beslutninger om ændring af disse vedtægter eller foreningens ophør kan træffes på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum, når det af indkaldelsen fremgår at vedtægtsændringer eller foreningens ophør er på dagsordenen. Vedtagelse skal ske med kvalificeret flertal på mindst 2/3 (to tredjedele) af de afgivne stemmer på begge generalforsamlinger.
Ved Teaterkredsens ophør skal dens formue i sin helhed anvendes i overensstemmelse med Teaterkredsens formål, idet fordelingen anvises af den siddende bestyrelse og godkendes af kulturudvalget i Mariagerfjord Kommune forinden udlodningen finder sted.

____________________________________________________________________________________

Således vedtaget på generalforsamlingerne den 31. marts 2009 og endeligt godkendt den 30. april 2009. Revideret på generalforsamlingerne den 15. september og den 5. oktober 2010. Senest ændret på generalforsamlingen den 11. september og godkendt den 9 oktober 2014.

NAVN

§ 1

Foreningens navn er TEATERKREDSEN MARIAGERFJORD (TKMF).
Foreningens hjemsted og område er Mariagerfjord kommune.
Foreningen er stiftet den 14. september 1966 som Hobro Teaterkreds.
Foreningen er medlem af Danmarks Teaterforeninger.

 

FORMÅL

§ 2

Teaterkredsen formål er

 • at arrangere professionelle teaterforestillinger og dermed fremme scenekunst og det dertil knyttede kulturliv som angivet i Lov om scenekunst, bekendtgørelser og vejledninger
 • at tilbyde godkendt børneteater og opsøgende scenekunst for voksne
 • at arrangere teaterrejser og -udflugter til professionelt teater udenfor området
 • at medvirke til at skabe og bevare tilfredsstillende bygningsmæssige forhold for teaterforestillinger
 • at medvirke til at skabe og øge interessen for andre kulturelle arrangementer

 

MEDLEMSSKAB

§ 3

Som medlemmer kan enhver optages, der går ind for foreningens formål og betaler det af generalforsamlingen fastsatte kontingent.
Medlemskabet ophører automatisk når kontingentet efter påkrav ikke er betalt.

 

GENERALFORSAMLINGEN

§ 4

Generalforsamlingen er Teaterkredsens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af september.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/4 (en fjerdedel) af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af emne. En sådan generalforsamling skal afholdes senest en måned efter begæringen er modtaget.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved direkte skriftlig meddelelse til medlemmerne eller ved bekendtgørelse i lokale ugeaviser der dækker området og på foreningens elektroniske medier.
Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer, der har betalt kontingent for indeværende regnskabsår. Hvert medlem har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Afstemninger skal ske skriftligt, såfremt en stemmeberettiget forlanger det.
Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal bortset fra beslutning jf. § 12.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte følgende:

 • Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 • Bestyrelsens beretning til godkendelse.
 • Årsrapport med det reviderede regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår til godkendelse.
  Budget for den igangværende sæson fremlægges til orientering.
  Kontingent for det efterfølgende regnskabsår fastsættes.
 • Indkomne forslag.
 • Valg af bestyrelse og suppleanter jf. § 5.
 • Valg af en revisor for to år og en suppleant for et år jf. § 11.
 • Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

 

LEDELSE

§ 5

Foreningen ledes af en bestyrelse på fem eller syv medlemmer der tilstræbes sammensat af personer med den bredest mulige lokale tilknytning.
Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år, idet tre medlemmer afgår i ulige år og de øvrige medlemmer afgår i lige år. Mindst to suppleanter til bestyrelsen vælges for et år ad gangen.
Genvalg kan finde sted.

§ 6

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer samt eventuelt sekretær. Den fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmer deltager. Beslutningerne træffes ved simpel stemmeflertal.
Over forhandlingerne skrives beslutningsreferat.
Teaterkredsen forpligtes ved formandens underskrift alene eller ved to bestyrelsesmedlemmers underskrift.
Bestyrelsen kan meddele prokura.
Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp i henhold til fremlagt budget.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg ad hoc til løsningen af konkrete opgaver.

§ 7

Bestyrelsen fastlægger rabat- og abonnementsordninger og kan etablere samarbejde med andre teaterforeninger og udbydere af teaterforestillinger.
Medlemmer af foreningen opnår rabat ved køb af billetter.
Videresalg af billetter i erhvervsmæssigt øjemed er ikke tilladt.
Der rettes formidlingsaktiviteter mod børn og unge samt grupper, der sjældent kommer i teatret.

§ 8

Bestyrelsen forpligtes til alsidighed i repertoiret, når den på foreningens vegne køber forestillinger af udbydere af teaterforestillinger.

 

REGNSKAB OG REVISION

§ 9

Teaterkredsens regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni.
Teaterkredsen har indtægter ved billetsalg. Den oppebærer formidlingstilskud og andre offentlige tilskud samt tilskud fra virksomheder, grupper og enkeltpersoner.
Teaterkredsen overskud må alene anvendes i overensstemmelse med foreningens formål.

§ 10

Foreningens medlemmer, herunder bestyrelsesmedlemmer, hæfter ikke personligt for Teaterkredsens forpligtelser.
Der ydes ikke vederlag eller anden form for godtgørelse til bestyrelsesmedlemmer m.fl., bortset fra godtgørelse af dokumenterede udgifter og aftalt kørsel for foreningen i egen bil.

§ 11

Teaterkredsens årsregnskab revideres forud for den ordinære generalforsamling af foreningens kritiske revisorer, der på skift hvert andet år vælges af generalforsamlingen for to år. De kritiske revisorer har i løbet af året adgang til foreningens regnskab efter ønske.
Teaterkredsen aflægger revideret regnskab overfor de bevilgende myndigheder i henhold til de krav og vejledninger disse fastsætter.

 

VEDTÆGTSÆNDRINGER OG OPHØR

§ 12

Beslutninger om ændring af disse vedtægter eller foreningens ophør kan træffes på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum, når det af indkaldelsen fremgår at vedtægtsændringer eller foreningens ophør er på dagsordenen. Vedtagelse skal ske med kvalificeret flertal på mindst 2/3 (to tredjedele) af de afgivne stemmer på begge generalforsamlinger.
Ved Teaterkredsens ophør skal dens formue i sin helhed anvendes i overensstemmelse med Teaterkredsens formål, idet fordelingen anvises af den siddende bestyrelse og godkendes af kulturudvalget i Mariagerfjord Kommune forinden udlodningen finder sted.

____________________________________________________________________________________

Således vedtaget på generalforsamlingerne den 31. marts 2009 og endeligt godkendt den 30. april 2009. Revideret på generalforsamlingerne den 15. september og den 5. oktober 2010. Senest ændret på generalforsamlingen den 11. september og godkendt den 9 oktober 2014.

03-01-2011
Indkøbskurv
Log ind på min kundeprofil
KØB SÆSONKORT FOR 75 KR - OG FÅ 20% BILLETRABAT
Læs om sæsonkort & medlemskab